Služby

 

Naše služby

 

1. prodej a koupě bytu, rodinného domu, rekreační chaty, garáže, pozemku, komerčního objektu
2. převody členských práv a povinností k družstevním bytům
3. pronájem bytu, rodinného domu, garáže, rekreačního a komerčního objektu
4. výkup bytů, pozemků a rodinných domů
5. vyhledávání bytů a nemovitostí podle zadání klienta
6. řešení problematiky zadlužených nemovitostí
7. bezplatná evidence klientů v databázi, kupujících i prodávajících
8. vyřízení náležitosti stavebního spoření a hypotečních úvěrů
9. poradenství a konzultační činnost
10. zdarma odborné poradenství před prodejem nemovitosti, pomoc při stanovení tržní ceny
11. vypracování znaleckého posudku a tržního ocenění
12. vyhotovení geometrických plánů, dělení pozemků
13. právní servis v oblasti obchodu s realitami

 

 

Právní servis

 

1. smlouvy o budoucích kupních smlouvách
2. kupní smlouvy
3. darovací smlouvy
4. nájemní smlouvy
5. směnné smlouvy
6. plná moc
7. smlouvy o zřízení a zrušení věcného břemene
8. zástavní smlouvy
9. návrh na výmaz zástavního práva
10. zápisy v katastru nemovitostí
11. návrh na vklad do katastru nemovitostí
 

Finanční služby

 

Stavební spoření


Myšlenka stavebního spoření vznikla na přelomu 20. a 30. let 20. století v Rakousku a Německu, kde stavební spoření velmi úspěšně funguje dodnes. V ČR nabízejí stavební spoření stavební spořitelny od poloviny 90. let. Stavební spoření se v současné době těší velkému zájmu (celkem mají stavební spořitelny více než 4,6 milionu smluv o stavebním spoření).

 

Účastníkem stavebního spoření může být osoba, která má trvalý pobyt na území ČR (nemusí být občanem ČR) a má přidělené rodné číslo. U stavebního spoření není žádné věkové omezení (smlouvu o stavebním spoření může sjednat právě tak narozené miminko, stejně jako kterýkoliv senior). Za osoby mladší 18 let nebo bez právní způsobilosti jednají rodiče nebo zákonný zástupce (stačí jeden). Vklady účastníků stavebního spoření jsou obvykle úročeny 1% až 4% ročně (v současné době stavební spořitelny své úroky snižují, což se týká pouze nových klientů).Vedle úroků je dalším výnosem účastníka státní podpora a právě ta dělá ze stavebního spoření atraktivní formu investice a nadprůměrného zhodnocení volných finančních prostředků s minimálními riziky.

Státní podpora (příspěvek, dotace) v současné době činí 15% z ročně naspořené částky (max. 3 000 Kč ročně). Nárok na státní podporu se posuzuje vždy k 31. prosinci každého kalendářního roku. Klient může mít libovolné množství smluv o stavebním spoření i u různých stavebních spořitelen, ale v jednom roce může čerpat státní příspěvek vždy jen na jednu smlouvu. Dále je účastníkům stavebního spoření, kteří splnili ve smlouvě sjednané podmínky, což je především naspoření předem dohodnuté částky (40 až 50 % cílové částky) a dobu střádání (v současnosti 2 roky), ale někdy i splnění určitého parametru spořivosti (hodnotící číslo, atd.) nabídnuta možnost čerpání velmi výhodného úvěru na stavební účely spojené s řešením bydlení. Klient musí uzavřít se stavební spořitelnou písemnou smlouvu, ve které se zavazuje ukládat pravidelně (lze měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně) dohodnutou částku, přičemž jde o minimální výši. Lze však ukládat i vyšší částky, nebo nepravidelné úložky. Stavební spoření lze zaplatit i jednorázově na 6 let dopředu. Hodně klientů ukládá také 20 000 Kč 1x ročně, zpravidla na konci kalendářního roku. 

Většina stavebních spořitelen požaduje, aby na účet stavebního spoření přibyla každý rok alespoň minimální úložka (zpravidla 0,3% až 0,5% měsíčně z cílové částky, respektive 12 násobek této částky ročně). Ve všeobecných obchodních podmínkách, které jsou součástí smlouvy a každá spořitelna je má trochu odlišné, musí být uvedena i úroková sazba z vkladů a úvěrů. Obojí je závazné po celou dobu trvání smluvního vztahu. Rozdíl mezi oběma sazbami smí být maximálně 3%. Všeobecné obchodní podmínky předkládá stavební spořitelna ke schválení Ministerstvu financí ČR.

Účastník spoření se na počátku rozhodne, zda bude jen spořit nebo i žádat o úvěr a podle toho si vybere příslušnou variantu (tarif). Může se také stát, že klient v době sjednávání smlouvy není ještě pevně rozhodnut, a proto některé stavební spořitelny umožňují svým klientům požádat o změny i v průběhu spoření. V každé smlouvě o stavebním spoření je stanovena tzv. cílová částka, od které se odvíjí celé stavební spoření. Cílová částka = vklady účastníka + úroky z vkladů + státní podpora + úroky ze státní podpory + případný úvěr. Každá stavební spořitelna si účtuje při uzavření smlouvy o stavebním spoření tzv. uzavírací poplatek (někdy také jednorázová úhrada za uzavření smlouvy) ve výši 0,75 % (u tarifů pro děti a mládež) až po 1,8 % z cílové částky. Některé stavební spořitelny při splnění určitých podmínek část (někdy i podstatnou) poplatku vracejí po konci spoření svým klientům zpět. Nejčastější varianta poplatku bývá kolem 1 %. Poplatek se odúčtuje od prvních vkladů, které na účet účastníka stavebního spoření dorazí. 

Stavební spořitelny si ještě každý rok účtují tzv. poplatek za vedení účtu (obdoba poplatku za vedení běžného účtu v bance), který se v současnosti pohybuje kolem 200 až 400 Kč za kalendářní rok. Mnoho stavebních spořitelen poskytuje takové "třešničky na dortu" jako je např. zasílání klientského časopisu s novinkami o stavební spořitelně, různé výhody: jako jsou klientské karty na slevy (především na stavební materiály), soutěže a slosování o hodnotné ceny, dárky pro každého klienta, který uzavře smlouvu, atd.

Výpovědní lhůta u smlouvy ze stavebního spoření je zpravidla 2 až 3 měsíce, při uzavření tzv. následné smlouvy u té samé stavební spořitelny je zpravidla promíjena nebo je pouze cca 1 měsíc. Velká výhoda je, že smlouva o stavebním spoření se uzavírá na doba neurčitou a klient ji kdykoliv může vypovědět. Při výpovědi před uplynutím pětileté lhůty si stavební spořitelny zpravidla účtují poplatek ve výši 1% z cílové částky.
Po splnění určité doby spoření (v současné době 6 let), si klient může peníze vybrat a použít na cokoliv bez prokazování účelu. Takto využívá stavební spoření většina účastníků, protože zhodnocení prostředků je velmi zajímavé a téměř bez rizika.

Máte náhodou u vás v rodině ještě nějaká "volná rodná čísla"? Za děti mohou spořit rodiče, za prarodiče rodiče a naopak (stavební spoření nijak není omezeno věkem). Účastník ani nemusí být občanem ČR, stačí trvalý pobyt. 

Právní úprava stavebního spoření Průběh stavebního spoření upravuje zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření ze dne 25.února 1993 v platném znění po novele č. 83/1995 Sb. Ukládání peněz probíhá na číslo účtu každého klienta, podobně jako v bance. Každá stavební spořitelna je vlastně bankovním ústavem a proto jsou i vklady ve stavebních spořitelnách pojištěny dle Zákona o bankách č. 21/1992 Sb. Dále je o stavebním spoření i zmínka v zákoně č. 586/1993, o daních z příjmu, kde se upravuje možnost odečtu úroků zaplacených splátek u úvěru ze stavebního spoření do určité výše. Výnosy ze stavebního spoření jsou osvobozeny od daně z příjmu (na rozdíl od termínovaných vkladů, kde je 15 % srážková daň. 

Zákon o stavebním spoření také upravuje, co se rozumí bytovými účely:
a) získání bytu
b) výstavba nebo koupě stavby pro bydlení
c) získání stavebního pozemku za účelem výstavby stavby pro bydlení nebo získání pozemku, na kterém se stavba už nachází
d) změna, modernizace a údržba bytu nebo stavby pro bydlení
e) stavební úprava nebytového prostoru na byt
f) úhrada závazků souvisejících s body a) až e) (s výjimkou pokut a dalších sankcí) 

Výhody stavebního spoření 

 • z výnosů se neplatí daň 15 % státní podpora 
 • téměř nulové riziko investice 
 • nezávislost na kapitálovém trhu (úrokové sazby z vkladů i úvěrů jsou pevné po celou dobu trvání vztahu) 
 • zvýhodnění klientů, kteří nečerpají úvěr (spořílků) 
 • velmi dobré zhodnocení finančních prostředků - kolem 6 % 
 • možnost kdykoliv po 2 letech čerpat levný úvěr 
 • nízký úrok z úvěru ze stavebního spoření 
 • jeden klient můľe mít více smluv o stavebním spoření 
 • klientem může být každý, kdo má přiděleno rodné číslo a trvalý pobyt v ČR, tedy i občan jiného státu 
 • věk 0 až neomezeno

Více informací Vám poskytne Ing. Renáta Konkolska na mobil: +420 775 610 464, e-mailu: info@rknova.cz
 

Pojištění

 

Příjemný pocit bezpečí domova. Často si ani neuvědomujeme, jak křehké toto bezpečí je. Pojištění České pojišťovny ochrání Váš domov před katastrofami i před běžnými riziky, jako je třeba promáčený strop. Nabízíme Vám pojištění s jednoduchými a srozumitelnými podmínkami a jsme připraveni vyhovět i Vašim nestandardním požadavkům.

Pojištění obytných budov a souvisejících staveb je vhodné nejen pro rodinné domky, ale i pro bytové (činžovní) domy, rekreační objekty, garáže a také pro související stavby, jakými jsou bazény, skleníky, studny nebo ploty.

Výhody pojištění

Široký rozsah rizik

Základní pojištění obytných budov pokrývá škody způsobené

 • požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, pádem letadla, případně jeho částí nebo nákladu
 • povodní nebo záplavou
 • vichřicí nebo krupobitím
 • sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin
 • pádem stromů, stožárů a jiných předmětů
 • tíhou sněhu nebo námrazy
 • zemětřesením
 • vodou vytékající z vodovodních zařízení
 • odcizením věci krádeží vloupáním nebo loupeží
 • úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením věciVysoké pojistné plnění


Pojištění domácnosti zaručuje vysoké plnění. Náhradu za pojištěné věci dostanete zpravidla v tzv. nových cenách - vyplatíme Vám tolik peněz, abyste si mohli stejnou věc znovu koupit. Opotřebení se uvažuje jen u věcí, jejichž cena v době těsně před pojistnou událostí činila méně než 50 % původní ceny. V případě požáru, výbuchu nebo pádu letadla vyplácíme náhradu vždy v nových cenách.Kompletní ochrana domácnostiV rámci Pojištění domácnosti máte zajištěnu i ochranu cenných předmětů, jako jsou šperky či obrazy, ale také jízdních kol, elektroniky atd. I když jsou na uvedené předměty stanoveny limity pojistného plnění, máte možnost si všechny tyto věci připojistit na vyšší částky, pokud vám stanovené limity nevyhovují. Připojistit si lze věci svěřené zaměstnavatelem k výkonu povolání, náklady na opravu stavebních součástí, které tvoří vnitřní prostor bytu apodZohlednění rizikovostiV ceně pojistného je zohledněna úroveň rizikovosti místa pojištění (vyšší pojistné v Praze a velkých městech, nižší pojistné na venkově).Pojištění odpovědnostiV jedné smlouvě si můžete volitelně pojistit i odpovědnost za škody z běžného občanského života.SlevyK pojištění domácnosti nabízíme celou řadu zajímavých slev, které poskytujeme již při sjednávání pojištění:

 • v závislosti na zvolené výši spoluúčasti (0–20 tisíc Kč) získáte slevu až 21 %
 • v závislosti na míře zabezpečení bytu můžete dostat slevu až 20 %Životní pojištěníŽivot přináší někdy radost a štěstí, jindy zase situace, bez kterých bychom se klidně obešli. Mnoha neštěstím lze předejít rozumným a opatrným chováním, ale jsou události, nad kterými nemáme žádnou moc. Životní pojištění představuje pro pojištěného člověka i pro jeho blízké finanční jistotu.Produkty životního pojištěníNejoblíbenějším druhem životního pojištění je tzv. kapitálové životní pojištění, které kombinuje pojištění se spořením. V průběhu sjednávání pojištění si můžete nejen zvolit rizika, která chcete pojistit, ale také to, jak velkou část pojistného budete vkládat do spoření. Takto naspořené peníze Vám pojišťovna vyplatí spolu se zhodnocením a podíly na výnosech na konci pojištění.Pojištění osob • Kapitálové životní pojištění. Díky možnosti pojištění na trojnásobek pojistné částky a celé řadě volitelných pojištění chrání v každé životní situaci.
 • Životní pojištění DYNAMIK, které nabízí maximální flexibilitu. Pojištění si sestavíte přesně podle svých potřeb a kdykoli je můžete přizpůsobit své momentální životní situaci.
 • KOMBInované vkladové pojištěníVkladové kapitálové životní pojištění (pojistné se platí naráz na začátku pojištění). Výhodné pro uložení volné finanční hotovosti.
 • Životní pojištění SLUNÍČKO kapitálové životní pojištění, které zajistí Vašim dětem maximální ochranu a zároveň peníze do začátku samostatného života. Spolu s dítětem mohou být pojištěni oba rodiče.
 • Životní pojištění DYNAMIK Plus 6ivotní pojištění, které nabízí maximální flexibilitu. Pojištění si sestavíte přesně podle svých potřeb a kdykoli je můžete přizpůsobit své momentální životní situaci. Zároveň můžete ovlivňovat zhodnocení finančních prostředků prostřednictvím volby investičního programu. Investiční životní pojištění Kapitálové životní pojištění s možností vysokého zhodnocení vložených peněz prostřednictvím investiční strategie.
 • Životní pojištění závažných onemocnění jedná se o kombinaci Kapitálového životního pojištění nebo životního pojištění DYNAMIK s volitelným pojištěním závažných onemocnění.
 • Rizikové životní pojištění pojištění bez spořicí složky. Díky možnosti uzavřít pojištění s klesající pojistnou částkou se optimálně hodí k zajištění půjček a hypoték.
 • Důchodové pojištěníKapitálové životní pojištění, které Vám zvýší životní standard v seniorském věku vyplácením pravidelného důchodu nebo jednorázového vyplacení naspořené částky.Pojištění pro firmyČeská pojišťovna dále nabízí životní pojištění určená firmám a jejich zaměstnancům.

 • Životní pojištění PARTNER kapitálové životní pojištění pro zaměstnavatele a jejich zaměstnance. Lze u něj uplatnit daňové výhody.
 • Životní pojištění MANAŽERŽivotní pojištění určené manažerům, specialistům a ostatním pracovníkům v klíčových pozicích.
 • Kolektivní pojištění osob rizikové životní pojištění, které sjednává zaměstnavatel ve prospěch zaměstnanců na základě rámcové smlouvy.Přehledná tabulka srovnávající jednotlivá životní pojištění. 


Daňové výhodyŽivotní pojištění je podporované státem ve formě daňových výhod. Pokud pojištění odpovídá zákonným podmínkám, může si pojištěný každý rok odečíst od základu daně z příjmu zaplacené pojistné až do výše 12 000 Kč.

Daňové výhody je možné využít u těchto pojištění:

 • Životní pojištění DYNAMIK
 • Kapitálové životní pojištění
 • Životní pojištění závažných onemocnění
 • Životní pojištění PARTNERVolitelná pojištěníVětšinu životních pojištění můžete kombinovat s volitelnými pojištěními:

 • úrazové pojištění
 • pojištění závažných onemocnění
 • pojištění zproštění od placení v případě trvalé invalidity
 • pojištění pro případ nemoci

Více informací Vám poskytne Ing. Renáta Konkolska na  mobil: +420 775 610 464, e-mailu: info@rknova.cz

 

Hypoteční úvěry

 

Hypoteční úvěr je dlouhodobý účelový úvěr fyzickým osobám mající příjem ze závislé činnosti nebo z podnikání, který může být použit na investici do nemovitosti na území České republiky. 

Komu je určen: 

Hypoteční úvěr je určen fyzickým osobám starším 18-ti let s trvalým pobytem na území České republiky, nebo s průkazem o povolení pobytu člena státu Evropských společenství. O úvěr mohou současně žádat až čtyři žadatelé ve dvou domácnostech. Manželé mající společné jmění manželů musí žádat o úvěr společně. 

Účel hypotečního úvěru 

 • koupě nemovitosti, nákup stavebního pozemku
 • výstavba nemovitosti 
 • rekonstrukce nemovitosti 
 • modernizace a údržba nemovitosti 
 • vypořádání dědictví, společného jmění manželů 
 • splacení úvěru, půjčky použité na investice do nemovitosti 
 • kombinace výše uvedených účelů

Hypoteční úvěr lze využít i jako investici do bytových, administrativních a polyfunkčních budov (s převažující plochou bydlení nebo administrativní), kde návratnost úvěru je postavena na výnosech z nájemného z této nemovitosti.

Objekt hypotečního úvěru  • stavební pozemek
 • nemovitosti sloužící k bydlení (např. rodinný dům či bytová jednotka) 
 • nemovitosti sloužící k individuální rekreaci 
 • bytový dům 
 • administrativní a polyfunkční budovy s převažující plochou k bydlení nebo administrativní 
 • nemovité příslušenství, které je součástí výše uvedených nemovitostí (garáž, bazén, sauna, terénní úpravy pozemku atd.)
Profinancovat lze jako součást úvěru rovněž projekt, inženýrské činnosti a zařízení staveniště. V jaké výši lze získat hypoteční úvěr  • hypoteční úvěr je poskytován až do výše 70 % zástavní hodnoty nemovitosti (poskytujeme také úvěr až do výše 100 %) 
 • minimální výše je 300 tis. Kč 
 • maximální výše není omezena 
 • výše úvěru je současně limitována schopností klienta splácet Čerpání hypotečního úvěruČerpání hypotečního úvěru


    •    jednorázové (např. koupě nemovitosti, refinancování úvěru) "
    •    postupné (např. výstavba či rekonstrukce nemovitosti nebo v případě, že dohodnutá platba za nemovitost je rozložena do více splátekČerpání je účelové bezhotovostní a provádí se na účet prodávajícího uvedeného v kupní smlouvě nebo dodavatele. 

Splácení hypotečního úvěru

 • dobu splatnosti je možné zvolit v rozmezí 5 - 30 let 
 • úvěr musí být splacen nejpozději do 65-ti let věku žadatele 
 • po dobu čerpání klient hradí pouze úroky z aktuálně čerpané částky úvěru 
 • po úplném vyčerpání dle volby klienta:
  • o formou pravidelných měsíčních splátek (tzv.anuit). Anuita je konstantní platba zahrnující úrok a jistinu 
  • o formou progresivních splátek
  • o formou degresivních splátek

Úroková sazba
Je možné zvolit mezi fixní sazbou a sazbou P plus.

 • fixní sazba:
  • dle volby klienta na 1 rok, 3 roky, 5, 10 nebo 15 let
  • po dobu zvolené fixace je garantována platnost smluvně sjednaných úrokových podmínek 
  • po uplynutí této doby jsou s klientem sjednány úrokové podmínky na další období, současně má při změně fixace možnost splatit úvěr nebo jeho část bez jakýchkoli sankcí a poplatků
 • sazba P plus:
  • o tvořena roční sazbou PRIBOR (je vyhlašována ČNB) a odchylkou, kterou stanoví banka. Každý rok je sazba upravena bankou dle aktuální výše sazby PRIBOR
  • odchylka pevná vždy na dobu 5 let 
  • po uplynutí této doby klient může požádat o přechod na fixní 5, 10 či 15-ti letou sazbu, současně má možnost splatit úvěr nebo jeho část bez jakýchkoli sankcí a poplatků

Zajištění hypotečního úvěru


 • vždy formou zástavního práva k předmětné nebo jiné nemovitosti ležící na území České republiky (lze zastavit i více nemovitostí)
 • nemovitost, která je předmětem zajištění, nesmí být k datu čerpání zatížena zástavním právem třetí osoby a ani její převod nesmí být omezen s výjimkou zástavního práva, kterým je zajištěn úvěr poskytnutý stavební spořitelnou
 • nemovitost, která je předmětem zástavního práva, musí být nejpozději před čerpáním úvěru pojištěna a pojistné plnění musí být vinkulováno v prospěch Hypoteční banky 


Výhody  • možnost získat okamžitě zdroje na financování investice do nemovitosti bez nutnosti dlouhodobě spořit 
 • není vyžadováno sjednání životního pojištění u žadatele o hypoteční úvěr 
 • není nutné mít veden běžný účet u Hypoteční banky sloužící k platebnímu styku 
 • možnost s hypotékou na investici do nemovitosti získat zároveň určitou část finančních prostředků, které lze použít na cokoliv- služba neučelova část hypotečního úvěru 
 • možnost snížení počátečních nákladů spojených se získáním hypotéky a zjednodušení jejího splácení - Hypotéka bez poplatků 
 • nemovitost s hypotékou lze kdykoliv během doby splatnosti prodat
 • poplatek za zpracování úvěru je hrazen jen v případě, že je úvěr schválen
 • možnost kombinace hypotečního úvěru s úvěrem od Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) - Hypotéka pro mladé 
 • zprostředkování státní finanční podpory 
 • možnost uplatnit daňový odpočet zaplacených úroků od základu daně až do výše 300 tis. Kč ročně 
 • možnost výrazného snížení výše měsíční splátky rozložením splácení úvěru do delšího časového období až 30-ti let 
 • garance úrokové sazby po dobu 30 dnů. Pokud by v době platnosti garance úrokové sazby došlo ke snížení úrokové sazby, bude klientovi poskytnut hypoteční úvěr za nižší úrokovou sazbu

Více informací Vám poskytne Ing. Renáta Konkolska na mobil: +420 775 610 464, e-mailu: info@rknova.cz