N00300 | Prodej orné půdy

Petrovice u Karviné
299 000 Kč (za nemovitost)

Pozemek o výměře 1221m2 je situovaný v atraktivní části obce Petrovice u Karviné.
V dosahu občanské vybavenosti.
Podle územního plánu obce je pozemek zahrnut do platného územního plánu do zóny SN –plocha smíšená nezastavěného území.

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (SN)
Hlavní využití: - vzrostlá zeleň na plochách ostatních a na zemědělsky obhospodařované půdě, břehové porosty, mokřady, travní porosty apod.
Přípustné využití: - přístřešky, odpočívadla a informační tabule u značených turistických tras, hypotras, hypostezek, cyklostezek a cyklotras apod. ;
- stavby komunikací třídy C a D, výhybny, mosty, lávky a další stavby související s dopravní infrastrukturou;
- zařízení a stavby technického vybavení/technické infrastruktury a přípojek na technickou infrastrukturu, jejichž umístění nebo trasování mimo plochu by bylo obtížně řešitelné nebo ekonomicky neúměrné, umístění musí být provedeno způsobem, který neznemožní dosavadní užívání;
- stavby, zařízení a jiná opatření, která jsou v zájmu ochrany přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků;
- stavby pro vodní hospodářství v krajině - stavby pro jímání, úpravu, akumulaci a rozvody vody; - drobné stavby sakrální (kapličky, kříže) vázané na konkrétní místa;
- stavby společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav (vodohospodářská a protierozní zařízení, účelové komunikace);
- doprovodná a rozptýlená zeleň (např. remízky, aleje). Podmíněně přípustné využití: - oplocování pozemků objektů technického vybavení, oplocení ploch s komerčním využitím (např. pěstováním dřevin, zahradnictví) a oplocování zahrad a sadů s ohledem na prostupnost krajiny.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na tel.č.775 610 464.

  • Celková plocha:1 221 m2
  • Druh pozemku:ostatní


Prodávající makléř

Penelope

Ing. Renáta Konkolska

Kontaktní formulář